Økonomi

Det skal være et stadigt krav, at kommunens økonomi er stramt styret. Med den nye teknologi er det i dag muligt løbende at opdatere udviklingen i kommunens økonomi.

Der skal løbende ske budgetanalyser af udvalgte områder, for at sikre en optimering af driften såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt.

Et højt indtægtsniveau er betinget af, at der er udvikling og drift i kommunen som helhed. Denne udvikling er startet. Målene er endnu ikke nået, og der skal ske en øget indtægtsstigning gennem et styrket beskatningsgrundlag.

Haderslev Kommune skal proaktivt søge relevante midler fra EU.

Det er en prioritet at nedbringe den kommunale gældsbyrde for derved at skabe et råderum til politiske prioriteringer af styrket vælfærd og nedbringelse af skatterne.

Kommunens samlede gæld på 587,5 mio. kr. (januar 2021). Fratrækkes gæld optaget i forbindelse med kommunal andel af et alment byggeri er gælden på 584,5 mio. kr.  Kommunens to største lån er knyttet op til SWAP’en. Disse to lån er fuldt udbetalt i hhv. 2027 og 2032. Det største i 2027. Der blev i 2020 optaget lån på 100 mio. kr. i forbindelse med købet af det nye Rådhus.

Der bør fastsættes en afdrags- og ydelsesgrænse fremadrettet for at sikre et fremtidigt økonomisk råderum.